Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat érvényes az e-mailben, a veresviktor.hu weboldalon, telefonon vagy más kommunikációs felületen történő megkeresésre, ajánlatkérésre, megrendelésre.

Veres Viktor László e.v. (Adószám: 56226056-1-33, Nyilvántartási szám: 54859155, Székhely: 2740 Abony, Székely Bertalan utca 6., Telefonszám: +36 30 919 5063, Email: info@veresviktor.hu) veresviktor.hu oldallátogatások, árajánlatkérés, valamint megrendelés folyamán különös figyelmet fordít a felhasználók, látogatók, illetve érdeklődők és megrendelők személyes adatainak védelmére.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja az érdeklődők, a megrendelők, valamint a veresviktor.hu weboldal(a továbbiakban: Weboldal) látogatóinak tájékoztatása az online, vagy telefonon történő árajánlatkérés és megrendelés, során megadott személyes adatok kezeléséről. Az adatvédelmi szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján készült, a jelen szabályzatban nem említett esetekben a megjelölt törvény rendelkezései irányadóak.

A Weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A Weboldal megtekintése és az árajánlatkérés díjmentes.

ALAPFOGALMAK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján:

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely, önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajthatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.: ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 16. § alapjám az adatkezelő az adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsátja az adatkezelő megnevezését és elérhetőségeit, az adatkezelés célját és jogalapját, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezeléssel összefüggő minden további érdemi tényt, valamint tájékoztatja az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, valamint a jogorvoslati lehetőségekről:

Az adatkezelést és adatfeldolgozást végző személy neve, elérhetősége:
Veres Viktor László e.v. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Adószám: 56226056-1-33
Nyilvántartási szám: 54859155
Székhely: 2740 Abony, Székely Bertalan utca 6.
Telefonszám: +36 30 919 5063
Email: info@veresviktor.hu

Az adatkezelés célja: a weboldal felhasználóival, ajánlatkérőkkel, megrendelőkkel való kapcsolattartás, tájékoztatás, információátadás a megrendelt szolgáltatással/termékkel kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a felhasználók önkéntes, határozott, félreérthetetlen és kifejezett hozzájárulása.

Kezelt adatok köre: kapcsolatfelvételi űrlap használata esetén név, email cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő 6 hónapig kezeli a fenti adatokat.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat a törvénytől eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából; vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll; további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelő a felhasználók által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára nem adja ki.

Az adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását

ADATOK TÖRLÉSE

A személyes adatot törölni kell, ha
– kezelése jogellenes;
– az érintett kéri;
– az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
– azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A felhasználók a személyes adatok törlését az adatkezelő elérhetőségein, bármikor, írásban kérhetik.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosíthatja. A felhasználók, illetve érintettek a Weboldal szolgáltatásainak módosítás hatályba lépését követő használatával a módosítást kifejezetten elfogadják.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény tartalmazza, ennek keretében a felhasználó a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

JOGORVOSLATI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

Pesti Központi Kerületi Bíróság: 1055 Budapest, Markó u. 27. vagy a felhasználó választása szerint a felhasználó lakóhelye/székhelye szerint illetékes törvényszék előtt is indítható peres eljárás) (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 23. § (3) bekezdés)

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdés)

Jelen nyilatkozat a kapcsolati űrlap elküldésénél elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen nyilatkozatban megjelölt személyes adatait kezelje. A felhasználó bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag felhasználó felelős.

Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatokat harmadik személy számára kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben az adatkezelőt erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi. Amennyiben a felhasználó személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről a felhasználót haladéktalanul e-mailben értesíti.

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen kaphat tájékoztatást: info@veresviktor.hu
Amennyiben a velem történő egyeztetést követően nem sikerült a kérdésekre érdemben válaszolnom, vagy azt megoldanom, az alábbi hatósághoz tud fordulni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36-1/39-11-400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Internetoldal: www.naih.hu

Budapest, 2020.07.10.
Veres Viktor László e.v.

Impresszum

Veres Viktor László E.V.
Telefon: +3630 919 5063
Email: info@veresviktor.hu
Székhely: 2740 Abony, Székely Bertalan utca 6.
Adószám: 56226056-1-33

veresviktor.hu 2024 © Minden jog fenntartva

error: Content is protected !!