Általános Szerződési Feltételek

Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) kiterjednek Veres Viktor László e.v. (továbbiakban Válllkozó) által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a Felek között létrejövő szerződés rendjét, az egyeztetés módját, feltételeit, a teljesítést és meghatározását, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit, valamint rendelkezik az  egyes szolgáltatások esetében a szerzői jogokra vonatkozó kikötésekről.

 

1. Szerződő felek

Szolgáltató: (továbbiakban Vállalkozó)

Név: Veres Viktor László e.v.
Székhely: 2740 Abony, Székely Bertalan utca 6.
Adószám: 56226056-1-33
Nyilvántartási szám: 54859155
Bankszámlaszám: OTP Bank 11773425-03887774
Telefonszám: +3630 919 5063
Email:
info@veresviktor.hu


A szolgáltatást igénybe vevő személy/vállalkozás: (továbbiakban Megrendelő)

Az a természetes vagy jogi személy, aki a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belüli célból igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait.

Vállalkozó és Megrendelő a továbbiakban együtt Felek.

Felek egyöntetűen elfogadják, hogy az elektronikus levelezést (e-mail) elfogadják az értesítések hivatalos formájának: megrendelés, visszaigazolás, lemondás, jóváhagyás, megrendelés módosítása vagy más esetben.

Megrendelő a Vállalkozóval folyatott elektronikus felületen (e-mail) keresztül történő megrendelésével, vagy megrendelőlap, esetleg szerződés aláírásával (ezek együttes megnevezése a továbbiakban Megrendelés) elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat – ez a Megrendelés feltétele –, mely ismeretének hiánya, nem ad mentességet a betartása alól. Vállalkozó egyedi megrendelések és tartós együttműködések, valamint szerződéses jogviszony esetében is ez alapján nyújtja szolgáltatásait a Megrendelő részére, amennyiben írásban máshogy nem rendelkeztek.

Az ÁSZF-ben foglaltaktól a Megrendelő és a Vállalkozó közös megállapodással írásban eltérhetnek.

Amennyiben Felek jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, úgy az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha a Felek között létrejött egyedi szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

2. A szolgáltatás alá tartozó tevékenységek

 • logótervezés
 • arculattervezés
 • névjegykártyák, levélpapírok, borítékok és egyéb corporate anyagok tervezése
 • prospektusok, brosúrák, plakátok, szórólapok, molinók, roll-upok, billboard-ok, citylight-ok tervezése
 • kiadványszerkesztés, tördelés, borító tervezés
 • hirdetések, infografikák tervezése
 • termékcsomagolás tervezés
 • látványtervek készítése
 • social media megjelenések (pl.: borítóképek, posztképek)
 • webdesign tervezése, weboldal készítés
 • egyedi megrendelések, melyekhez grafikai tervezés szükséges

 

3. Szerződéskötés folyamata

3.1 Igényfelmérés

Megrendelő által az ajánlatkéréshez adott brief-nek tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges (tennivaló összefoglalása, kommunikált árak/termék bemutatása, az üzenet tartalmi/formai elemei, célcsoport, stílus, technikai paraméterek megadása), valamint az igényelt megvalósítási határidőt. Hiányos, elégtelen brief esetén a Vállalkozó igyekszik a Megrendelővel együttműködve rövid időn belül pontosan meghatározni a megrendelői igényeket, valamint összefoglalni a Vállalkozó rendelkezésére bocsátandó, a munkavégzéshez szükséges anyagok listáját, minőségét.

Az információk hiányossága miatti késedelemért vagy lehetetlenüléséért a Vállalkozót nem terheli felelősség, ilyen esetben a Vállalkozó jogosult indokolt költségei megtérítésére.

A Vállalkozó kiemelt figyelmet fordít az ajánlatkérő, leendő Megrendelő által biztosított grafikai elemek formátumára, méretére és a szövegek állapotára, de az eredeti szövegben felmerülő helyesírási hibákért, a megküldött anyagok jogtisztaságáért, valamint ezen anyagok és kérések által elkészített grafikákért semmilyen jogi, anyagi, vagy kártérítési felelősséget nem vállal.

3.2 Díjbekérő, előleg

A pontos igények (tartalmi, formai, határidő) meghatározása alapján készített ajánlat írásban történő elfogadását tekinti a Vállalkozó megrendelésnek. A Vállalkozó a Megrendelővel történő egyeztetés után díjbekérőt(előlegszámlát) állít ki az elvégzendő munka 25-50%-áról – amely a foglaló összegével egyenlő -, fizetési határideje a Vállalkozó által meghatározott határidő. Az előlegszámla konkrét százalékos mértéke a teljes elvégzendő munka nagyságától, komplexitásától függően a Vállalkozó által kerül meghatározásra az ajánlattételnél, írásos formában.

Megrendelő felelőssége, hogy időben rendezze a díjbekérő összegét, melyet követően a Vállalkozó megkezdi a tervezési munkát.

Ha Megrendelő nem fizet a megadott határidőig, akkor a Vállalkozó úgy tekinti, hogy elállt a megrendeléstől, amely ily módon meghiúsul. A munka újbóli elvégzésére új árajánlat, egyeztetés és díjbekérő kiállítása esetén lesz lehetőség.

A fizetés késedelemből keletkezett kár Megrendelőt terheli (például késedelmes teljesítés).

 

3.3. Anyaggyűjtés, a tervezés megkezdése

A Vállalkozó az általa felhasznált anyagok jogtisztaságát szavatolja, de a Megrendelőtől kapott anyagokért, valamint a grafikára vonatkozó kérések megvalósításáért semmilyen jogi, anyagi vagy kártérítési felelősséget nem vállal.

Amennyiben a jogtiszta anyagoknak költségvonzata van, úgy azt a munka megkezdése előtt haladéktalanul jelzi a Megrendelőnek, aki a leendő felhasználásnak megfelelően veszi meg a jogokat, majd az így megvásárolt anyagokat felhasználás céljából Vállalkozó részére átadja.

Megrendelő által átadott részletes brief (illetve a rebrief-et követő pontosítás) alapján a Vállalkozó tervet/terveket készít, amelyek bemutatása elektronikus módon történik, kizárólag alacsony minőségű, felhasználásra nem alkalmas látványtervek(preview) formájában. A Vállalkozó az első fázisban maximum 3 tervet készít.

3.4. Tervek Megrendelőnek való átadása, módosítási kérések megfogalmazása, jóváhagyatás

Megrendelő kiválasztja az igényeinek leginkább megfelelő tervet (több terv készítésének esetén), amiről írásban (e-mail) értesíti a Vállalkozót. Megrendelő felelőssége, hogy a Vállalkozó fájl elnevezéseit használva egyértelműen határozza meg, melyik a kiválasztott grafikai terv, aminek tovább dolgozását, módosítását kéri. Erre vonatkozó kéréseit írásban(e-mail) érthetően fogalmazza meg, szükség esetén mintákkal, vagy kézzel rajzolt vázlatokkal pontosítja a Vállalkozó számára.

Amennyiben Megrendelő az első körben készített terv/tervek egyikét sem találja alkalmasnak módosításra, úgy köteles egy új, az előzőt kiegészítő briefet küldeni a Vállalkozónak, amely inspirációs ötleteket vagy a követendő stílust, esetleg kézzel rajzolt vázlatokat tartalmazz képek formájában. Ez alapján a Vállalkozó egyszerre maximum 2 módosított grafikai tervet készít, melynek esetlegesen felmerülő plusz költségei hozzáadódnak az eredeti tervezési díjhoz.

A kidolgozás folyamán többnyire elektronikus állomány formájában (nyomdai gyártásra nem alkalmas, kis felbontású preview pdf, png vagy jpg), vagy felár ellenében kinyomtatva, akár több alkalommal is bemutatásra kerül az elkészített anyag, melyet Megrendelő visszajelzései alapján módosít a Vállalkozó.

Ha a munka megvalósításának költsége a teljesítés során módosul (például a Megrendelő új kéréseket fogalmaz meg, vagy előre nem látható költségek merülnek fel), úgy a Vállalkozó egy módosított ajánlatot készít, illetve a munkát felfüggeszti annak visszaigazolásáig. A felmerült többletköltségek csak akkor érvényesíthetők, ha ezen módosított árajánlatot a Megrendelő írásban visszaigazolja.

Amennyiben Megrendelő nem kíván új terveket készíttetni, mert nem elégedett az eddig elkészült tervekkel, úgy a Vállalkozóval a szerződés megszűnése alatti feltételek szerint kell elszámolnia, tehát ez esetben a teljes vállalkozási szerződés díjának 50%-át kell kifizetnie bánatpénzként.

3.5. Grafikai tervek módosítása az elfogadásig

Abban az esetben, ha Megrendelő a módosított terv/tervek további változtatását kéri vagy új tervet igényel, úgy erre vonatkozó kéréseit köteles az előzőket kiegészítő részletesebb, pontosabb briefet küldeni a Vállalkozónak, amely konkrét mintákat vagy stílust, esetleg kézzel rajzolt vázlatokkal pontosítja Vállalkozó számára. A Vállalkozó ez alapján egyszerre maximum 2 módosított grafikai tervet készít, melynek esetlegesen felmerülő plusz költségei hozzáadódnak az eredeti tervezési díjhoz.

Ez egészen addig folytatódik, amíg Vállalkozónak sikerül előállítania a Megrendelő által megálmodott és elvárt grafikai tervet. Ezután a véglegesített grafikai terv kidolgozására kerül sor.

3.6. Grafika és tartalom elfogadtatása a Megrendelővel

A Vállalkozó nyomdai termék tervezése esetén köteles a végleges anyagleadási határidő előtt 5 nappal – amennyiben a vállalási határidő 1 hétnél rövidebb, úgy legalább a munka végleges átadását 2 nappal megelőzően – bemutatni a terveket a Megrendelőnek, tartalmi, formai és írásbeli elfogadtatás céljából. Megrendelő köteles időben, a vállalási határidő lejárta előtt minimum 2 nappal előbb írásban nyilatkozni az elfogadásról – amennyiben a vállalási határidő 1 hétnél rövidebb, úgy a munka elkészültét követő 24 órán belül –, amelynek elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése esetén keletkezett kár kizárólag a Megrendelőt terheli. A tervek formai és tartalmi elfogadása e-mailben megtörténik, az így elfogadott állomány, valamint az elfogadó levelezés is a Vállalkozó nyilvántartásába kerül.
Az esetleges nyomdai hibákért a Vállalkozó nem vállalja a felelősséget. Az adott nyomdai kivitelező felelősége a színhelyes nyomdai proof alapján történő kivitelezés.

A Vállalkozó webdesign, weboldal tervezése esetén köteles a végleges elkészülési határidő előtt 30 nappal – bemutatni a terveket a Megrendelőnek, tartalmi, formai és írásbeli elfogadtatás céljából. Megrendelő köteles időben, a vállalási határidő lejárta előtt minimum 20 nappal előbb írásban nyilatkozni az elfogadásról, amelynek elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése esetén keletkezett kár kizárólag a Megrendelőt terheli. A tervek formai és tartalmi elfogadása e-mailben megtörténik, az így elfogadott állomány, valamint az elfogadó levelezés is a Vállalkozó nyilvántartásába kerül.

3.7. Az elfogadott állományok átadása, weboldal publikálása

Megrendelő felelőssége időben gondoskodni a véglegesítéshez és a gyártás előkészítéséhez szükséges technikai információk átadásáról, melyek a következők:

– felhasználási felület, terület és szándék,

– gyártási technológia (pl.: ofszet, digitális nyomtatás) – ezt már a tervezés megkezdése előtt a briefben egyeztette a Megrendelő a Vállalkozóval (a munka folyamán azonban ez módosulhat),

– gyártásra előkészített anyag leadásának módja.

A végleges grafika elfogadása után Vállalkozót nem terheli felelősség az esetleges tartalmi hibákért, amelyek akár Vállalkozói, akár Megrendelői oldalról maradtak az elfogadott anyagban (pl.: helyesírás). A Vállalkozó a Megrendelőtől kapott anyagokért és az azokra vonatkozó kérések teljesítéséért semmilyen jogi, anyagi vagy kártérítési felelősséget nem vállal.

Amennyiben a nyomdai anyagot Megrendelő mulasztása miatt módosítani vagy átalakítani szükséges, úgy ennek plusz költsége a Megrendelőt terheli. Egyéb esetben a Vállalkozó díjmentesen vállalja a nyomtatásra szánt anyag módosítását.

Az elkészült és elfogadott grafikát Vállalkozó az árajánlatban szereplő formátumoknak megfelelően bocsátja a Megrendelő rendelkezésére a vállalkozói díj megfizetését követően. Kivétel, ha a Felek a Megrendeléskor másban állapodtak meg.

Fizetés után a Megrendelő a végleges állományokat WeTransfer linken keresztül kapja meg, melyeket 7 napig tölthet le.

A Vállalkozó webdesign, weboldal tervezése esetén a végleges weboldalt publikálja, Google keresőben regisztrálja.

3.8. Dokumentumok és archiválás

Mind az adminisztrációs, mind a produkciós fázis anyagainak archiválása megtörténik az átadás napján. Az archivált anyagokat a Vállalkozó az átadástól számított 12 hónapig őrzi meg.

3.9. Szerkeszthető anyag megvásárlása

A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Vállalkozó tulajdona és nem képezi az egyes megrendelések tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi. Felár ellenében Megrendelőnek lehetősége van ezen anyagok megvásárlására, melynek összege az elkészített és kifizetett grafika díjával arányosan a Vállalkozó által kerül meghatározásra.

3.9. Weboldal felhasználói felület a Megrendelő számára szerkesztés céljából

A Vállalkozó felár ellenében felhasználói felületet készíthet a Megrendelő részére meghatározott aloldalak módosítására (szövegek, képek módosítása). A felár tartalmazza a felhasználói felület elkészítését, beállítását, illetve a belépési adatok átadását a Megrendelőnek. A Megrendelő általi módosítás következtében a weboldalon okozott probléma, hiba, adatvesztés, rendellenes működés a Megrendelő felelőssége.

 

4. Fizetési mód, késedelem

Amennyiben az egyedi szerződés az ÁSZF-ben megfogalmazottaktól eltérően nem rendelkezik, úgy a munka díját a Megrendelő banki átutalással köteles a Vállalkozónak megfizetni 8 napon belül.
A Vállalkozó e-számlát (elektronikus számla) állít ki, kivéve ha a Megrendelő külön kérése alapján papír alapú számla szükséges. Ezt a Megrendelőnek az árajánlat elfogadásakor jeleznie kell. 

A számla megfizetését a felek akkor tekintik teljesítettnek, amikor az összeg a jogosult bankszámláján jóváírásra kerül. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a Ptk.6:48.§-a szerinti (gazdálkodó szervezet esetén 6:155 § (1) szerinti) késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek összege a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű, gazdálkodó szervezet esetén ennek nyolc százalékponttal növelt értéke.

 

5. Szerződési biztosítékok

Az ellenérték teljesítésének biztosítékaként a Vállalkozó a munkák megkezdése előtt a Megrendelőtől előleget kérhet. A szerződés teljesítés esetén az előleg összege a vállalkozási díjba beleszámít.

Az előlegre vonatkozó kikötéseket a Vállalkozó árajánlatban előzetesen jelzi.

Az előlegről szóló díjbekérő/előlegszámla kiállítására a Vállalkozó az árajánlat elfogadásának és/vagy a Megrendelés napján válik jogosulttá, melynek fizetési határidejét a Vállalkozó határozza meg. Az előleg összegéről előlegszámla kerül kiállításra. Amíg Megrendelő az előleg, illetve foglaló számláját nem teljesíti hiánytalanul, addig a Vállalkozó nem teljesíti a szerződés szerint fennálló feladatokat.

 

6. Szerződésszegés

A Vállalkozó és a Megrendelő egyaránt szerződésszegést követ el, ha neki felróható okból hibásan teljesít, késedelmesen teljesít, vagy a teljesítés lehetetlenné válik.

 

7. Szerződés megszűnése

A Felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. A felek között létrejött eseti szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet a felek közös megegyezésével, a Megrendelő elállásával vagy felmondásával, valamint a Vállalkozó felmondásával vagy elállásával.

7.1. Megrendelő elállása esetén

Amennyiben Megrendelő oldaláról történik a szerződés megszűnése, úgy a foglaló teljes össze a Vállalkozót illeti meg. Ha a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Vállalkozó szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Vállalkozónak a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni az alábbiak szerint:

– Ha Megrendelő a megrendelést követően gyakorolja elállási jogát (nem a Vállalkozó szerződésszegése miatti elállási jogát) a munkakezdési szakaszban (a Vállalkozó még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés teljesítése érdekében), akkor a teljes vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie bánatpénzként.

– Ha a Megrendelő a munka készítési szakaszában (ha a Vállalkozó már belekezdett a tervekbe) gyakorolja elállási jogát, akkor a teljes vállalkozási díj 30%-át kell kifizetnie bánatpénzként.

– Amennyiben a korrektúrafordulók utáni munka a megfelelő funkciókat és design elemeket tartalmazza, de a Megrendelő szubjektív látásmódja szerint nem kielégítő, akkor a teljes munka elkészítési díjának 90%-át kell kifizetnie bánatpénzként, ezután a termék átadásra kerül a Megrendelő részére. Ennek megfelelően ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg.

– Ha a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően szubjektív okból nem veszi át a terméket, akkor a termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként, mivel a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített.

7.2. Vállalkozó elállása esetén

A Vállalkozó jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:

-Az elkészítendő terméken – törvénybe ütköző módon pornográf, iparvédelmi, illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyezni, megjeleníteni.

-Ha a Megrendelő több, mint 30 napon túl nem reagál a Vállalkozó általi megkeresésekre (legyen az telefonos és/vagy írásos), valamint erről előre nem tájékoztatja a Vállalkozót.

-Ha a Megrendelő több, mint 15 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem rendezi tartozását.

-Ha a Megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolását határozza el.

-Ha a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

A Vállalkozó azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozó költségeit és kárát (beleértve az elmaradt hasznot is) megfizetni.

A Felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása – kivéve az elállás egyes eseteit – nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

 

8. Jogok

Amennyiben az egyedi szerződések, vagy a jelen ÁSZF egyes szolgáltatásokra vonatkozó fejezete másként nem rendelkezik.

A Vállalkozó – amennyiben erről Megrendelővel külön másban nem egyeznek meg – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.

8.1. Szerzői jogok

A vállalkozó által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezeknek szerzői jogosultja kizárólag a Vállalkozó. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg.

A felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, át nem adható, a felhasználás módja és mértéke nem irányulhat, közvetlen haszonszerzésre, illetve nem eredményezhet hasznot. A felhasználási jog Magyarország területére vonatkozik, és határozatlan időre szól. A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában. Bármilyen, írásban előre le nem fektetett felhasználás, módosítás esetén vagy, ha a Megrendelő egyébként megszegi a felhasználás szabályait, a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Vállalkozót a teljes vállalkozási díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg és érvényesítheti ezen túl felmerülő kárát. Ha a Megrendelő a jelen ÁSZF-hez képest bővebb felhasználói jogot igényel, ezt köteles előzetesen és írásban kezdeményezni. A kezdeményezés alapján a Vállalkozó eldönti, hogy a kért tartalom vállalható-e és ha igen, a megrendelőlapon rögzítik a felhasználási jog pontos tartalmát és díját. A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Vállalkozó tulajdona és nem képezi az egyes megrendelések tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.

8.2. Tulajdonjog

A Vállalkozó a szerződés teljesítése során leszállított dolog feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg.

 

9. Titoktartás, adatvédelem

Szerződő felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség a szerződő feleket a szerződés megszűnése után is terheli.

A szerződő felek a szerződés teljesítése során birtokukba jutott, és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi, vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Vállalkozót.

Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

– Ptk. a 2013. évi V. tv

– 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

– 2003. ez az 1997. évi CLV tv. a fogyasztóvédelemről – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

– 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető kérdéseiről

 

Budapest, 2020.07.12.
Veres Viktor László e.v.

Impresszum

Veres Viktor László E.V.
Telefon: +3630 919 5063
Email: info@veresviktor.hu
Székhely: 2740 Abony, Székely Bertalan utca 6.
Adószám: 56226056-1-33

veresviktor.hu 2024 © Minden jog fenntartva

error: Content is protected !!